ZOBACZ KONIECZNIE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ulti Clocks content
zostało do końca wakacji
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dla nauczyciela Realizacja programu wychowawczego


Podmiot - Szkoła

Obszar działania

Standardy

Strategia działania

Odpowiedzialni

Terminy

Dydaktyka


Prawo szkolne

1. Szkoła dba o rozwój intelektualny uczniów.

Organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych.

Nauczyciele przedmiotów

W trakcie roku szkolnego

Stosowanie aktywnych metod nauczania na lekcjach.

Nauczyciele przedmiotów

W trakcie roku szkolnego

Indywidualna praca z uczniem zdolnym i słabym.

Nauczyciele przedmiotów

W trakcie roku szkolnego

Stymulowanie aktywności poprzez prezentowanie osiągnięć uczniów.

Nauczyciele przedmiotów Samorząd Uczniowski

W trakcie roku szkolnego

Konsultacje  i zajęcia rewalidacyjne

Nauczyciele przedmiotów

W trakcie roku szkolnego

2. Szkoła upowszechnia czytelnictwo, rozwija kompetencje czytelnicze wśród młodzieży.

Udział w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”

Nauczyciele przedmiotów Nauczyciele bibliotekarze

W trakcie roku szkolnego

Spotkania w ramach Słupskiej Wiosny Literackiej

Nauczyciele bibliotekarze

W trakcie roku szkolnego


Noc w bibliotece

Współpraca ze szkołami podstawowymi, przedszkolami,


Lekcje biblioteczne.

3. szkoła dba o rozwój osobowościowy uczniów

WDŻ, godziny wychowawcze, spotkania ze specjalistami, zajęcia pozalekcyjne

Nauczyciele, pedagog, zapraszani specjaliści

W trakcie roku szkolnego

4. szkoła dba o edukacje regionalną

Lekcje prowadzone w ramach ścieżek przedmiotowych

Nauczyciele przedmiotu

W trakcie roku szkolnego

5. Szkoła zapewnia równe szanse uczniom o różnych potrzebach edukacyjnych


1. Rekrutacja uczniów do IV Liceum Ogólnokształcącego odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

Zapoznanie nauczycieli z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Działalność Komisji Rekrutacyjnej

Pedagog, wychowawcy , nauczyciele przedmiotówW trakcie roku szkolnego

Członkowie komisji

Maj – lipiec 2017

2. Przestrzeganie praw dziecka, ucznia oraz szerzenie wiedzy o nich

Przestrzeganie statutu Szkoły, WSO, PSO, zajęcia WOS na temat praw człowieka

Pedagog, wychowawcy klas, dyrekcja, nauczyciele przedmiotów, pracownicy szkoły

W trakcie roku szkolnego

3. Strój uczniowski

Uczniowie przestrzegają obowiązku noszenia odpowiedniego stroju

Dyrekcja, pedagog, wychowawcy

W trakcie roku szkolnego

4. Analizowanie frekwencji uczniów

Monitorowanie frekwencji uczniów,.

Wychowawcy, pedagog

W trakcie roku szkolnego

Samorządność

Wychowanie do samorządności

Wybory do SU, MRM

Opiekunowie  SU, nauczyciele WOS

Wg ustalonego kalendarza

Problemy wychowawcze

1. Szkoła rozpoznaje i analizuje problemy wychowawcze i podejmuje odpowiednie działania

Współpraca pedagogów z wychowawcami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych

Pedagog, wychowawcy klas

W trakcie roku szkolnego

Działanie komisji wychowawczej odpowiedzialnej za analizowanie problemów wychowawczych

Dyrekcja, pedagog, komisja wychowawcza

W trakcie roku szkolnego

Sprawdzanie efektywności zastosowanych działań wychowawczych poprzez obserwacje zachowań uczniów, wywiady z nauczycielami, rodzicami.

Dyrekcja, pedagog, komisja wychowawcza

W trakcie roku szkolnego

Profilaktyka

1. Szkoła opracowała program Profilaktyczny

Wdrożenie Programu profilaktycznego

Dyrekcja, pedagog, wychowawcy klas

W trakcie roku szkolnego

2. promowanie zdrowego stylu życia

Realizowanie programów profilaktycznych – profilaktyka raka piersi, program „ Siła wili nas wyzwoli”- zajęcia z terapeuta uzależnień, psychologiem, dietetykiem, zajęcia fitness, program „ Miedzy nami pokoleniami”, profilaktyka HIV/AIDS, pierwsza pomoc przedmedyczna, działalność sekcji sportowych, festyny sportowo – profilaktyczne „ Żyj zdrowo na sportowo”.

Dyrekcja, pedagog, pielęgniarka , Uczniowski Klub Sportowy  „ Fitness LO 4”, nauczyciele wych. fizycznego, SU

W trakcie roku szkolnego

Doradztwo zawodowe

Szkoła prowadzi zajęcia z orientacji zawodowej i planowania kariery

Zajęcia z doradcą zawodowym w klasach I,II,III, konsultacje indywidualne, wyjścia do Centrum Planowania Kariery.

Pedagog, doradca zawodowy, wychowawcy klas

W trakcie roku szkolnego

Rozwijanie kompetencji informatycznych i graficznych

Szkoła prowadzi zajęcia z informatyki i grafiki komputerowej pod patronatem Akademii Apple

Zajęcia z grafiki komputerowej, informatyki, współpraca z firmami graficznymi i poligraficznymi

Nauczyciele informatyki i grafiki komputerowej

W trakcie roku szkolnego

Współpraca z rodzicami

Systematyczne kontakty rodziców ze szkołą poprzez uczniów , wychowawców i nauczycieli

Organizowanie Dni otwartej Szkoły, Zebrania z rodzicami, konsultacji, uroczystości szkolne, działalność Rady Rodziców

Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, SU

W trakcie roku szkolnego

Prezentowanie osiągnięć szkoły w konkursach, imprezach o charakterze miejskim i powiatowym wojewódzkim podczas Dni Otwartej  Szkoły, na zebraniach klasowych

Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy,

W trakcie roku szkolnego

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

1. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

2. Wychowanie do wartości

Organizacja i aktywny udział w imprezach o charakterze patriotycznym i rocznicowym, spotkania z seniorami, uczestnictwo w warsztatach , prelekcjach, wyjścia do muzeum sądu.

Nauczyciele historii, wychowawcy, rodzice.

Zgodnie z kalendarzem szkolnym.

Tradycje szkoły

1. Wychowanie w szacunku do patrona szkoły

Święto Patrona Szkoły

Dyrekcja, nauczyciele historii, wychowawcy, rodzice

Zgodnie z kalendarzem szkolnym.

2.Wprowadzenie uczniów w tradycje szkoły

Pasowanie na ucznia klas pierwszych

Wychowawcy, SU

Zgodnie z kalendarzem szkolnym.

3.Kultywowanie tradycji świat

Wystrój świąteczny klas, jasełka, konkursy, spotkania w klasach

Dyrekcja, wychowawcy SU

Zgodnie z kalendarzem szkolnym.

4. Docenianie osiągnięć uczniów

Uroczyste pożegnanie absolwentów, zakończenie roku szkolnego ( nagrody, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).

Dyrekcja, wychowawcy

Koniec roku szkolnego

5. Wychowanie do dobrej zabawy

Połowinki, studniówka, festyny, pikniki, cykliczne imprezy szkolne.

Wychowawcy, rodzice

Zgodnie z kalendarzem szkolnym.

Integracja

Wychowanie w szacunku do każdej osoby

1.Zajęcia integracyjne w klasach, organizacja imprez klasowych i szkolnych.

Wychowawcy klas

W trakcie roku szkolnego

2. Wspieranie klas integracyjnych

Dyrekcja, pedagog, zaproszeni specjaliści

W trakcie roku szkolnego

Pomoc socjalna i opiekuńcza

1. Nauczyciele – wychowawcy rozpoznają potrzeby w zakresie szczególnej opieki nad uczniami

1. Zapewnienie uczniom stypendiów o charakterze socjalnym, wyprawki szkolnej

Pedagog, wychowawcy klas


2. Psychoedukacja rodziców

Pedagog, wychowawcy klas, psycolog

W trakcie roku szkolnego

3. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej

Pedagog, wychowawcy klas

W trakcie roku szkolnego

Organizowanie pomocy koleżeńskiej w klasie

Pedagog, wychowawcy klas, nauczyciele

W trakcie roku szkolnego

2. Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno - pedagogiczną

Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

Pedagog, wychowawcy, nauczyciele

W trakcie roku szkolnego

Podmiot – samorząd Uczniowski

Społeczność szkolna

1.Koordynacja działań

Organizowanie imprez szkolnych( Andrzejki, Mikołajki, Dzień Europejski, Walentynki, konkurs na dekorację świąteczną, kiermasz ciast, Góra grosza i inne)

Samorząd Uczniowski

W trakcie roku szkolnego

2. Udział w promocji szkoły

Współpraca z komisja ds. promocji szkoły

Przewodniczący SU

W trakcie roku szkolnego

Podmiot – Rada Rodziców

Wspieranie szkoły

1. Współpraca z dyrekcją i SU

Wypracowanie sposobów pomocy szkole.

Członkowie rady Rodziców.

W zależności od potrzeb

2. promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Poszukiwanie sponsorów i chętnych do współpracy.

Członkowie rady Rodziców.

W zależności od potrzeb